Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

apatyczna
22:12
5813 0cd1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaVostok Vostok
apatyczna
22:11
5702 1351
Reposted fromdippi dippi viaVostok Vostok
22:11
apatyczna
22:10
2704 cc83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
22:10
7552 dbb1 500
apatyczna
22:08
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
apatyczna
22:06
5083 0603
Reposted fromironrinn ironrinn viaPoranny Poranny
apatyczna
22:06


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viaPoranny Poranny

October 12 2018

apatyczna
23:53
2550 d22c
Reposted fromzciach zciach
apatyczna
23:49
2605 1970
Reposted fromzciach zciach
apatyczna
23:44
The reason this interests me, of course, is that a very large number of people in America today practice yoga regularly while also consuming large quantities of coffee. (Put the search string "yoga and coffee" into your favorite web search engine and see what results you get.) A fair number of them, to judge by anecdotal evidence, also consume alcoholic beverages. If the yogins my reader met are right, this might explain certain things about the state of our society: it's possible that a significant number of people who practice yoga and drink coffee and/or alcohol are literally going crazy. 
— don't do yoga and drugs.
Reposted fromoelsen oelsen
apatyczna
23:43
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll
apatyczna
23:42
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll
apatyczna
23:42
2663 d658 500
Reposted fromoll oll
apatyczna
23:42
Reposted fromratek ratek
apatyczna
23:40
2706 ce23 500
I Origins (2014)
Reposted fromniepogoda niepogoda
apatyczna
23:39
2713 ac6d 500
Reposted from4777727772 4777727772
apatyczna
23:39
2727 7955 500
Reposted fromhare hare
apatyczna
23:39
2728 46e7 500
Reposted fromhare hare
apatyczna
20:22
1887 6ead 500
Reposted fromAnnju Annju viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl