Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

23:16
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaseriale seriale
apatyczna
23:07
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viaseriale seriale
apatyczna
23:07
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaseriale seriale
apatyczna
23:07
4848 c430 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
apatyczna
23:07
apatyczna
23:07
6543 76f1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaseriale seriale
apatyczna
23:06
apatyczna
23:06
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viacalineczka calineczka
apatyczna
22:55
apatyczna
22:55
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacalineczka calineczka
apatyczna
22:55

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

apatyczna
22:55
apatyczna
22:54
apatyczna
22:54
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee viasweetnothingg sweetnothingg
apatyczna
22:53
apatyczna
22:53
apatyczna
22:53
apatyczna
22:52
3858 9117
22:52
5751 f9bd
22:52
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl