Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

apatyczna
01:19
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
apatyczna
00:35
Star Wars: The Last Jedi Commentary.
apatyczna
00:34
9413 5e51 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPoranny Poranny
00:34
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaPoranny Poranny
apatyczna
00:34
6050 73c7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPoranny Poranny
apatyczna
00:34
apatyczna
00:34
8477 cf1e 500
Reposted fromsavatage savatage viamaking-love making-love
apatyczna
00:33
5046 b902
Reposted from777727772 777727772 viamaking-love making-love
apatyczna
00:33
7468 ba59 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
apatyczna
00:33
4292 f754
Reposted fromsavatage savatage viamaking-love making-love
apatyczna
00:33
1512 388d 500
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny
apatyczna
00:32
0445 45ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPoranny Poranny
apatyczna
00:32
apatyczna
00:32
apatyczna
00:32
apatyczna
00:32
00:31
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaavooid avooid
apatyczna
00:31
1425 75a4 500
Reposted fromluron luron viaavooid avooid
apatyczna
00:31
1840 dbf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
apatyczna
00:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl