Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

apatyczna
23:17
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
apatyczna
23:17
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viasweetnothingg sweetnothingg
apatyczna
23:16
czasami jestem wyłącznie leżeniem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasweetnothingg sweetnothingg
apatyczna
23:16
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
apatyczna
23:16
3993 b881 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
23:16
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaseriale seriale
apatyczna
23:07
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viaseriale seriale
apatyczna
23:07
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaseriale seriale
apatyczna
23:07
4848 c430 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
apatyczna
23:07
apatyczna
23:07
6543 76f1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaseriale seriale
apatyczna
23:06
apatyczna
23:06
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viacalineczka calineczka
apatyczna
22:55
apatyczna
22:55
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacalineczka calineczka
apatyczna
22:55

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

apatyczna
22:55
apatyczna
22:54
apatyczna
22:54
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee viasweetnothingg sweetnothingg
apatyczna
22:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl